วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

word processor


เป็นโปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมหนึ่งใช้สำหรับจัดการด้านเอกสาร word processor ทำหน้าที่แทนกระดาษ ดินสอ เครื่องพิมพ์ดีด ยางลบ ไม้บรรทัด รวมทั้งพจนานุกรมด้วย งานส่วนใหญ่ของ word processor ได้แก่งานปรับปรุงแก้ไขเอกสาร หรือที่เรียกว่า editing เช่น การตัดออก ลบออก แทรกข้อความ เพิ่มเติมประโยคและถ้อยคำ เปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำสำนวนใหม่ ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: